WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zasady ochrony danych osobowych

I.
Podstawowe przepisy
1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Bc. Hana Pittrová nr ID: 08746770, z siedzibą w Nevřeň 104 (zwana dalej " Kontrolującym").
2. Dane kontaktowe administratora to:
adres: Nevřeň 104, Třemošná 330 11
email: info@ozdobsidort.cz
telefon: 605 229 230
3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
II.
Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
• prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania komunikacji biznesowej i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
• realizacji Państwa zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,
• wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.
IV.
Okres przechowywania danych
1. Administrator przechowuje dane osobowe
• przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
• przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
2. Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

V.
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
1.Odbiorcami danych osobowych są osoby:
• zaangażowane w dostawę towarów/usług/płatności w ramach umowy,
• świadczące usługi dotyczące obsługi sklepu internetowego oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego,
• świadczące usługi marketingowe.
2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państw trzeciego świata (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w ramach usług cloud.

VI.
Prawa użytkownika
1. Na warunkach określonych w RODO masz:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
• prawo do zmiany danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
• prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wymieniony w art. III niniejszego regulaminu.
2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone
.
VII.
Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
1. Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej, w szczególności blokady, hasła i oprogramowanie antywirusowe.
3. Administrator danych oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.
Postanowienia końcowe
1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Ci nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi.
Niniejsze warunki wchodzą w życie 1.1.2023.