REGULAMIN  I WARUNKI

         

                      REGULAMIN  I WARUNKI

Ogólne Warunki Handlowe

I.

Przepisy podstawowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej " Regulaminem") zostały wydane zgodnie z art. 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny


Bc. Hana Pittrová

NIP: 08746770

z siedzibą: Nevřeň 104

Dane kontaktowe:

email: kontakt@dekorowanietortu.pl

telefon: 605 229 230

www.dekorowanietortu.pl (tylko sprzedawca)


 1. Niniejsze Warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.ozdobsidort.cz. (dalej: "Sklep internetowy").
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Odmienne postanowienia Umowy Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejsze warunki oraz umowa kupna są zawierane w języku polskim.

 

 

 

 

II.

Informacje o towarach i cenach

 

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy, znajdują się w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług, wszystkie związane z tym opłaty oraz koszty zwrotu towarów, jeśli nie mogą być one zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają aktualne przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym.

Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 1. Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów.
 2. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów publikowane są w sklepie internetowym. Informacja o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym jest ważna tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Polski.
 3. Wszelkie rabaty na cenę zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że sprzedawca i kupujący postanowią inaczej.

 


III.

Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towary w następujący sposób:• poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,•wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 3. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, ilość sztuk, sposób płatności i dostawy.

 

 1. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając na przycisk wyślij zamówienie. Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Załącznikiem potwierdzenia jest dołączony aktualny regulamin Sprzedawcy. Umowa kupna jest zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie będzie mogło być spełnione, sprzedawca prześle kupującemu na jego adres e-mail zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez Kupującego do Sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub adresem e-mail Sprzedawcy określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w procesie składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

 

 IV.

Konto klienta

 1. Po zarejestrowaniu się kupującego w sklepie internetowym, kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

 

 1. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
 2. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
 4. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub jeśli Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy Zakupu i niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


V.

Warunki płatności i dostawy towarów

 1. Kupujący może uiścić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru w ramach umowy kupna w następujący sposób:
 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedawcy nr 2401078916/2010, prowadzony w Fio bank.
 • płatnością za pobraniem,
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie
 • gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym przesyłki.
 1. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany uiścić sprzedawcy koszty związane z opakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 2. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostanie spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego z góry żadnej kaucji ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest zaliczką.
 5. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 6. Towar jest dostarczany do kupującego:
 • na adres podany przez kupującego w zamówieniu
 • za pośrednictwem centrum wysyłkowego na adres centrum wysyłkowego wskazany przez Kupującego,
 • poprzez odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
 1. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określony jest w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy ponosi Kupujący.
 3. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
 4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione naruszenie przesyłki, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedawca wystawia Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego. Dokument podatkowy dołączany jest do dostarczanego towaru.
 6. Kupujący nabywa prawo własności towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów, w tym kosztów dostawy, ale nie przed odebraniem dostawy towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie przejęcia towaru lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży poza działalnością gospodarczą jako klient, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
 • od daty otrzymania towaru,
 • od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towaru.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży gdy:
 • świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • dostarczenie towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • dostarczenie towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego lub dla niego
 • dostawa towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostarczenie towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który został usunięty z opakowania przez kupującego i nie może być zwrócony ze względów higienicznych,
 • dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 1837 k.c.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Kupujący przesyła formularz odstąpienia od umowy na adres e-mail lub adres do doręczeń Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia, wszystkie otrzymane od Kupującego w ten sam sposób środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i gdy nie powstaną dodatkowe koszty.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najniższemu oferowane mu sposobowi dostawy.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim kupujący nie wyda towaru sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedawcy.
 7. Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu Towar nieuszkodzony, niezużyty i niezabrudzony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wszelkich roszczeń o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży z powodu zapasów, niedostępności towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w taki sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

 

 

 

 

 

VII.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest bez wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:
 • towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
 • towar nadaje się do celu, do którego według sprzedawcy ma być użyty lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru,
 • towary są we właściwej ilości, miarze lub wadze;
 • towary spełniają wymogi przepisów.
 1. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze użytkowym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.
 2. W przypadku wystąpienia wady, kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i żądać:
 • wymiany na nowy towar,
 • naprawę towaru,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
 • jeśli towar ma wadę materialną,
 • jeżeli nie może on prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku wystąpienia wielu wad towaru.
 1. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej placówce, w której przyjęcie reklamacji jest możliwe, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, albo pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 2. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być załatwiona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący będzie miał prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment dochodzenia roszczeń uważa się moment, w którym wyrażenie woli Kupującego (wykonanie uprawnienia z wadliwego świadczenia) dotrze do Sprzedawcy.
 3. O wyniku reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie.
 4. Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.
 5. W przypadku uzasadnionego roszczenia, kupującemu przysługuje odszkodowanie za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u Sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dochodzenia roszczeń.
 7. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują sekcje od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 i od 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

 

 

 

VIII.

 

Korespondencja

 1. Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Kupujący będzie dostarczał korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję do Kupującego na adres e-mail podany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.

 

IX.

Pozasądowe rozwiązywanie problemów

 1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.
 2. nr identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.2. Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy, znajdujące się pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

 

 

 

 

X.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie stosuje przy korzystaniu ze sklepu internetowego żadnych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie oraz nie wykonuje żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub przeznaczeniem.
 5. Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa Zakupu wraz z Regulaminem jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Zapis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 9. Jeśli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Dokonując wyboru prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący klientem nie jest pozbawiony ochrony wynikającej z przepisów porządku prawnego, których nie można umownie wyłączyć i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6

 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.